ร้านค้าออนไลน์ต้องจดทะเบียนมั้ย ไม่จดได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ร้านค้าออนไลน์ต้องจดทะเบียนมั้ย ไม่จดได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

ใครบ้างที่ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ? การจดทะ…

ใครบ้างที่ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ?

การจดทะเบียนนันจำเป็นจะต้องจดภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มขายสินค้าออนไลน์ หลังจากที่จัดทำเว็บไซต์สำเร็จครบถ้วนเรียบร้อย โดยผู้ที่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ DBD Registered ได้แก่

1. ผู้ขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Social Media

2. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)

3. ผู้ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (WebHosting)

4. ผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) เช่น Lazada Shopee TikTok และอื่น ๆ

ร้านค้าออนไลน์ต้องจดทะเบียน ผู้ขายสินค้าและบริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Social Media

ทำไม? ต้อง “จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะทำให้ผู้ค้าได้รับตราสัญลักษณ์​ DBD Registered มาสำหรับใช้ประกอบในหน้าเว็บไซต์ขายของออนไลน์ของคุณ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการยืนยันสถานะทางกฎหมาย เพื่อให้การทำธุรกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ ราบรื่นยิ่งขึ้นอีกด้วย

ไม่ยื่น จดทะเบียนร้านค้าออนไลน์ มีความผิดไหม ? 

มีความผิด ตาม “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2553 มาตรา 5” ซึ่งบังคับให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 4 รูปแบบที่ได้ชี้แจงไปข้างต้นนั้นจำเป็นต้องจดทะเบียน และใน “พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499” เป็นกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษในมาตรา 19 ระบุว่า ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด (1) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ (2) แสดงรายการเท็จ หรือ (3) ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยคำ หรือไม่ยอมให้ทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และในกรณีตาม (1) อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ขั้นตอนการ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. เตรียมเอกสารให้พร้อม จดทะเบียนร้านค้าออนไลน์

เอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ได้แก่

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

สำหรับร้านค้าที่มีชื่อเจ้าของเพียงคนเดียว ต้องเตรียมเอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ
 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ แบบ ทพ. 
 • เอกสารประกอบการ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสารแนบแบบ ทพ.
 • พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้าหรือบริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
 • วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ
 • เอกสารการจดโดเมนเนม (ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนนามต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)
 • กรณีมีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

สำหรับร้านค้าที่มีเจ้าของหรือมีการถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และมีการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องเตรียมเอกสารสำหรับนิติบุคล ซึ่งมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ
 • แบบคำขอ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ แบบ ทพ. 
 • เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสารแนบแบบ ทพ.
 • พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้าหรือบริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
 • วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 • เอกสารการจดโดเมนเนม (ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนนามต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)
 • กรณีมีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

2. ยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นจดทะเบียนสามารถ ยื่นจดได้ทั้งช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://ereg.dbd.go.th หรือสามารถไปยื่นจดทะเบียนโดยตรงได้ที่สำนักงานภายในกรุงเทพมหานคร หรือองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้

1. ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เดินทางไปที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต 50 เขต ได้ตามสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการ กทม. ซึ่งครอบคลุมทั้ง 50 เขต

2. ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตามสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ดังนี้

 • การจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท
 • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท
 • การจดทะเบียนยกเลิก 20 บาท

3. ยื่นขอเครื่องหมาย DBD Registered

เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่

1. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (แบบ พค. 0403)

2. สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม

จากนั้นให้ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ E-mail : e-commerce@dbd.go.th และรอเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเอกสารหรือ E-mail แจ้งเตือนให้ธุรกิจสามารถนำสัญลักษณ์ DBD ไปใช้บนเว็บไซต์ของธุรกิจได้แล้ว

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered

เป็นยังไงกันบ้าง หลังจากเตรียมเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วก็สามารถ เตรียมเอกสารต่าง ๆ รอจัดทะเบียนกันไว้ได้เลย หากใครอยากได้เทคนิคการซื้อขายสินค้า การตอบแชทออนไลน์ หรือข้อมูลเบื้องลึกเพิ่มเติม ก็อย่าลืมติดตามบล็อกของ นินจาแวน กันไว้ให้ดีล่ะ

แต่ถ้าหากใครที่ต้องการส่งพัสดุ นินจาแวน มีบริการจัดส่งพัสดุทั่วประเทศไทย ที่สะดวก รวดเร็ว ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย ลงทะเบียนเป็นผู้ส่งพัสดุได้เลย!